نسل بعد haswell refresh هست و برای رده extreme
haswell-e و در نهایت broad well