جسام جان مادر بردش ایسوسه این دومین یا سومین مادر برد ایسوسه که تو فروم نو پای ما به مشکل بر خورده آیا تا حالا مادر برد گیگا دیدین به این زودی به مشکل بر بخوره؟