615000 تومان ( PS Vita PlayStation Vita - Wi-Fi Model)

715000 تومان (PS Vita PlayStation Vita - 3G/Wi-Fi Model)

قیمتش در واقع باید در حدود 400000 تومن می بود!
پردازنده quad-core PowerVR...