من 37000 تومن خریدارم.8->:-h چه زمانی میفروشی؟
ببخشید من از پرینتر سر در نمیارم چطوری توش رنگ میریزن؟ اگه بیرون ببرم برام رنگ میریزن یا حتما باید خودم بریزم؟
چطوری به دستم میرسه؟ ...