فن موجوده؟
کامیار جان ببخشید پایینتر میگم ولی بیشتر نمیتونم هزینه کنم.
فن رو 25 هستم.
بازم شرمندم.