عالی است!! فقط ای کاش پولش را داشتم. حتما می خریدم...................