به طور کالی ای ام دی ارزش نداره بخرید
مگر شرایط واقعا پیچیده
ای ام دی اصلا جای ارتقا نمیذاره.