سیستم پیشنهادی برای اجرا:

OS: Windows XP, Vista or Windows 7
CPU: Core 2 Extreme X7900 2.8GHz or Athlon II X2 240
RAM: 4 GB
HDD: 10 GB free disk space
Graphics: 512 MB Graphics Memory
Sound...