بقیه دارن از تو صفحه ی گوشی نگاه می کنن اما اون پیرزن داره با چشمای خودش نگاه میکنه.