"چاپگر شما باید قابلیت اتصال به صورت بی سیم داشته باشه " ؟!؟!؟!
چرا اونوقت؟؟
خب پرینتر رو با لن وصل میکنه به مودم. تمام!
پرینتر بی سیم دیگه چه صیغه ایه!! اصن نیازی نیس