عدم استفاده زیاد از رایتر - اصتحلاک - ضربه خوردن - جنس چینی

یکی از چهار عامل فوق دلیل این موضوعه.