منamdرامی پسندم چون درقیمت های یکسان cpuهای بهتری نسبت به اینتل ارائه میده