به به داداش ناصر گل
تنها تنها دیگه میری پارتی. . . . .
قسمت نشد ماهم یه پارتی بریم!!!!
شوخی کردم.مارو چه به پارتی!!!
زیر دستمال کاغذی ها چی زدی به مین بورد؟؟؟؟شبیه خمیر بازیه!!!:D