نریمان جان عالی بود برادر ممنون استفاده کردیم.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
البته نریمان جان به خوبی توضیح...