میخوام دوتا روتر رو به هم وصل کنم تا از یک سرویس استفاده کنم.چطوری میشه؟؟؟ باید برای مودم اولی تعریف کنم؟؟