من هم توی کرمانشاه تا امروز 91/7/12 هنوز مجله بدستم نرسیده...