دوستان عزیز و گرامی

نشریه شنبه شب برای شرکت نشر گستر ارسال شده اما در تهران این شرکت کوتاهی کرده بود و نشریه را به علت مشکلات اقتصادی پخش نکرده بود و امروز قرار شد فردا صبح در تهران پخش خواهد شد....