حالا الان توی کرمان که من مجله رو ندیدم
میشه گفت کل کشور با هم هماهنگ میشه با این وضع:دی