مثبت ثبت شد
سهم ما بعد برنده شدن فراموش نشود
با تشکر