مسوولین رسیدگی کنند، شماره کارت اینجانب:

20165487239632144 ! :ar!