اولویت اول با pc، چون در کنار بازی، کارهای جانبی زیادی میتوان انجام داد
اما داشتن یک کنسول در خانه هم خیلی خوب است، نظر من روی wii 2 است