از نظر من فن کمتر امکانات بیشتر بهتره.
البته اگر در رابطه با پورت usb 3.0 روی کیس باشه!
اما اگر بر مبنای نصب آسان قطعات بخوایم قضاوت کنیم ، مگه شما چند بار می خواید
قطعه نصب کنید؟
در ضمن اگر...