هر چی رقابت بینشون بیشتر برای خریدار بهتر هر چند........ واقعا توی کشور ما خیلی معدود بتونن قدرت خرید پردازنده های سطح اول را داشته باشند ....و ماباید همیشه چند نسل عقبتر باشیم