از بخری برقی گرون تره لامصب
آخه 9590 با8350 چه فرقی ا ز نظر ساختار داره؟