اون اعداد فقط عدد هستند نه چیز دیگه ای! ( بر فرض که بهتر و عادلانه تر هم امتیاز بده! چه فرقی میکنه؟ چهار تا عدد اینور اونور میشه )