آمپر هرچی بیشتر باشه بهتره در واقع مصرف کننده با توجه به نیازش آمپر میکشه