من هم خیلی وقته از ویندوز 7 استفاده میکنم.
هنوز قسمت نشده از ویندوز 8 استفاده کنم! :(