چرا بهترین cpu ساخت amd این قدر با صدر جدول فاصله داره؟