من هم دعا كردم. من پيشنهاد ميدم به جاى بازي كامپيوتر با ورزش سرگرمش كنى. بازى كامپيوتر يه تفريح كاذب هست. به نظر من باهاش استخر برو و ورزش كن و يه ٢ ساعت هم در روز باهاش كامپيوتر بازي كن. پيشنهاد...