یک نوع کامپیوتر اولیه!
با لامپ های خلع ! لامپ هایی کاتدی که در گذشته کار ترانزیستور را انجام می داد.