علیرضا جان فوق العاده بود. واو به واوشو خوندمو از این روان بودن مقالت لذت بردم. ای کاش این مطلبو 3 سال زودتر مینوشتی تل من مجبور نشم 1 ارابایت از اطلاعات و تحقیقاتمو دوباره جمع آوری کنم.

باز هم...