داداش بازیای دانلودیو باید ایمیج بگیریم؟
اگه اره میشه یه توضیح بدی چجوری؟