اینم هارد من میشه نظر بدین؟

http://www.upsara.com/images/e920739_29-_-1398_08-43.png

http://www.upsara.com/images/p431610_29-_-1398_08-47.png