نوید جان قرار نبوده وسترن بنفش پرفورمنسی برابر وسترن بلک داشته باشه !!
وسترن بنفش مزیتش در پایداری و استفاده دائم به عنوان Storage ای هست که قراره داده های مراکز مانیتورینگ ودوربین های مدار...