با تشکر از دوست و استاد بزرگوار ... باید عرض کنم که برای کشف الگوریتم های پیچیده تغییر ژنوم ویروس HIV هم می شود راه حل پیدا کرد.
امید است با این روش بیماری ایدز در آینده نزدیک درمان شود.