خبری از آیفون نخواهد بود . ipod Touch ؟ شاید , شاید هم نه !