برای بودجه ی متوسط کارت ایده آلی هستش...خیلی هم قشنگه.

محمد جان ممنون.عالی بود.