اینکه کدوم بهتره بستگی به شما داره و سلیقه ای هست اما در مورد مقاومت نسخه چرمی بستگی به نوع استفاده و مقدار مراقبت از گوشی داره. نسخه های چرمی در اثر خراشیدگی و ساییدگی جلوه خودش رو از دست میده و توی...