پس یعنی Intel celeron 336 - 2.8 GHz که از 7 سال پیش دارم اون موقعی که کامپیوترمو خریدم خدایی میکرده!
یادمه اون وقتا که سیستممو برای تعمیر چند دفعه بیرون دادم بد جوری تعجب می کردن ( سالای بعد فهمیدم...