اینتل 3770k........دوستان این نوشته ها به خاطر کوتاه بودن جمله است