البته چون نسخه غیر قانونی عرضه شده مایکروسافت برای ان اپدیتی عرضه نخواهد کرد!