ببخشی دوست من چرا کلمه غزه رو با رنگ پرچم ایران نوشتید؟؟