فقط نگو HUD هالف لایفه که غش میکنم!:emoji_smiley-07::emoji_smiley-07::emoji_smiley-07: