همون تم تیره zone one خوبه

violetهم قشنگه متفاوت هم هست