سلام
میدونید رشته تحصیلی من چیه ؟
علوم و صنایع غذایی!!!!!!!!!!!!! به قول بچه ها گفتنی الوم قظایی!!!!!!! =)) =))=))
خجالت می کشم واقعاً خجالت می کشم از اینکه از من رشته تحصیلیم رو بپرسن و...