به شخصه خودم به دو شرکت رای میدم

یکی سازگار و دیگری سرکت سریر

چون هردوشون بدون پرسیدن سوالی قطعه رو برام عوض کردن
مخصوصا سریر که خیلی هم با احترام برخورد کرد وپ پذیرایی هم از مشتری میکنه.
...