آقا امسال هم مثل هر سال ما هر چی بردیم ویستا یا درجا پول نقد به اندازه آکبندش دادن یا تعمیرش کردن یا تعویض با آکبند. خدا خیرشون بده دستشونم درد نکنه.
بر عکسش آواژنگ هیچی نبردیم. چیه ترسیدین؟ نترسین...