اقا کلا شما هر جای درس خونده باشه بازهم بازار کار چیز دیگه اس .....

شما تا خودت خاک بازار رو نخوری کار یاد نمیگیری ......