«الهی به امید تو »


سلام دوستان عزیز

معمولاً در کشور ما وقتی به کاربر می گوئید کالایت را به گارانتی ارجاع بده آهی از حسرت و ناامیدی می کشد چرا که متأسفانه در کشور ما نسبت پاسخگوئی مناسب...