دیگه خیلی ایرانی شد!:Dتبلیغ و حمایت؟
تا اونجایی که داریم میبینیم اکثرشون ضد سامسونگن و انقلاب مخملی هم داشتیم علیه این شرکت.
همین سامسونگ هر چی هست گوشی هاش اینجو نیست که گوشی رو از کارتن...